Amagerlystfiskeren

Forside Årets Arrangementer Afholdte Arrangementer Rekorder Sponsorer Vedtægter

 
Amagerlystfiskerens Vedtægter

 

Disse lover erstatter tidligere love af 6. Marts 1961 og erstatter lovene af 25. Februar 1957 og lovene af Marts 1972.

Lovene er revideret den 25. Marts 1981, 22. Maj 1985, 18. Maj 1988, 1.April 1990, 25. Marts 1992,
20. Marts 1996, samt 24. Marts 1999
.

  


§1

Klubbens navn: Amager Lystfiskeren (AL)

Hjemsted: Amager Strandvej 413c

Tårnby Kommune

TLF: 2618 8252

 

§2

KLubbens formål er, at fremme interessen for lystfiskeri, at dyrke lystfiskeri og fremskaffen de bedst mulige lejligheder for medlemmerne til, at udøve lystfiskeri fra båd og land samt, at afholde møder, studiekredse, foredragsaftener o.s.v.

 

§3

 

Som medlemmer optages enhver, der fyldt 12 år.

Optagelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Kun gyldigt medlemskort giver adgang til klubbens arrangementer.

Medlemmer kan medtage gæster, såfremt henvendelse sker til bestyrelsen.

 

§4

Bestyrelsen er bemyndiget til, at udelukke medlemmer der handler i strid med klubbens love og interesser.

Eksklusion skal forelægges ved førstkommende genralforsamling og afgøres ved almindelig stemmeflertal.

Vedkommende har ret til, at overvære generalforsamlingen og begære ordet.

 

§5

Regnskabet løber fra den 1.Januar til 31. December.

Regnskabet revideres mindst 1 (én) gang om året og forelægges generalforsamlingen der afholdes inden udgangen af Marts måned.

 

§6

Ved indtræden i klubben betales et indskud

(for tiden 100kr), hvis størrelse fastsættes ved generalforsamlingen.

Kontingentet som også fastsættes ved generalforsamlingen er for tiden 250 kr halvårligt, opkrævningen fremsendes omkring 1.December og 1.Juni og skal være betalt senest 1.Januar og 1.Juli.

Er kontingentet ikke rettidigt indbetalt, mister medlemmet sine rettigheder og må betale nyt indskud for, at få disse igen.

Juniorer betaler 50 kr i indskud og 100 kr halvårligt i kontingent.

Damer (piger) betaler 50kr i indskud og 75kr i kontingent halvårligt.

Ungdomsmedlemmer betaler 50kr i indskud og 25kr i kontingent halvårligt.

Ved Juniorer forstås: 16-18 årige.

Ved Ungdom forstås: 12-15 årige.

pensionister der har været medlem i mindst 1 år betaler juniorkontingent.

Bestyrelsen samt redaktør på bladet er kontingentfri.

Kontingentet for medlemmer der tilmelder sig AL efter d.1. April betaler halvtkontingent men fuldt indskud.

 

§7

Klubben ledes af en bestyrelse beståenden af:

Formand, Næstformand (der samtidig er sekretær), Kasserer og 2 bestyrelsemedlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal.

Endvidere vælges 1 revisor, 1 revisorsupplant samt 2 supplanter til bestyrelsen hvert år.

 

§8

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Den afholdes hvert år inden udgangen af Marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Kun medlemmer med gyldigt medlemskort har stemmeret.

Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Ved lovændringer, dog kun når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

 

§9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens beslutning med 14 dages varsel eller når mindst 25% af klubbens medlemmer stiller motiveret forslag herom.

 

§10

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede.

I tilfældet af stemmelighed har formanden den afgørende stemme.

Kasseren er forpligtet til at føre medlemskartotek, kasse og hovedbog.

den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1200,00 excl. girobeholdning.

Den øvrige beholdning skal indestå på klubbens bankkonti (giro)

Alle udgiftbilag skal attesteres af Formanden.

To (2) bestyrelsemedllemer underskriver i foreningen over for banken (formanden og kasseren).

 

§11

Præmieuddelingen finder std på den årlige generalforsamling.

Er vedkommende ikke mødt (uden lovlig forfald), tilfalder præmien foreningen.

Der udeles præmier for største fisk af alle arter fanget på klubbens ture, jfr reglerne herom.

Præmieåret følger kalenderåret.

 

§11

Klubbens ophævelse eller sammenslutning med andre foreninger skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger, den ene den ordinære.

Til vedtagelse kræves mindst 2/3 af klubbens medlemmer.

Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ekstraordinær-generalforsamling, hvor afgørelsen træffesved almindelig stemmeflertal, uanset det fremmødte antal medlemmer.

I tilfælde af klubbens ophævelse, tilfalder dens midler en anden lystfiskerorganisation efter generalforsamlingens bestemmelser.

  
 

 
Amagerlystfiskeren, Amager Strandvej 413, DK-2770  Kastrup = Telefon: 2618 8252 =   Email: amagerlystfiskeren@hotmail.com